Rahastot - Rahastosijoittaminen ja sen alkeet - Rahalaitos

Rahastot

Rahastot ovat tehneet sijoittamisesta helpompaa ja saavutettavampaa kuin koskaan ennen. Ne tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia monipuolisesti, päästä helposti eri markkinoille sekä hyödyntää ammattilaisten hallinnoimia varoja. 

Tässä artikkelissa tutustumme erilaisiin rahastoihin ja niiden rooliin taloudellisen menestyksen saavuttamisessa.

Mikä on rahasto?

Rahasto on sijoitusväline, joka kerää yhteen useiden sijoittajien varat ja sijoittaa ne erilaisiin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, muihin arvopapereihin, kiinteistöihin tai hyödykkeisiin. Rahastoja hallinnoi yleensä ammattitaitoinen salkunhoitaja, rahastoyhtiö tai sijoitusryhmä, joiden tehtävänä on optimoida salkun tuotto ja riskiprofiili.

Rahastojen tarkoituksena on mahdollistaa hajauttaminen ja riskienhallinta sijoituksissa. Kun sijoitat rahastoon, saat käytännössä omistusosuuden rahaston salkusta sen sijaan, että omistaisit suoraan yksittäisiä sijoituskohteita. Tämä hajautus auttaa vähentämään riskiä, sillä sijoitukset ovat hajallaan useissa eri omaisuusluokissa ja arvopapereissa.

Rahastoilla on yleensä erilaisia sijoitusstrategioita ja tavoitteita, joten sijoittajalla on mahdollisuus valita rahasto, joka parhaiten vastaa hänen tavoitteitaan. Esimerkiksi osakerahasto voi keskittyä sijoittamaan osakkeisiin tietystä markkinasektorista tai maantieteellisestä alueesta, kun taas korkorahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin ja tavoitella säännöllistä korkotuottoa.

Rahastoihin sijoittavat omistavat siis rahasto-osuuksia ja näitä osuuksia on mahdollista myydä tai ostaa päivittäin rahaston noteeraushinnan mukaan. Tämä antaa sijoittajille likviditeettiä ja näin he voivat helposti lisätä tai vähentää sijoituksiaan rahastossa tarpeen mukaan.

Rahastojen edut

Hajauttaminen: Rahastojen suurin etu on hajauttaminen. Sijoittamalla rahastoon saat käytännössä pienen siivun monenlaisia sijoituskohteita, mikä vähentää yksittäisten riskien vaikutusta salkkuusi.

Ammattilaisen ohjaus: Rahastojen salkunhoitajat ovat koulutettuja ja kokeneita sijoittajia, jotka tekevät päätöksiä parhaiden mahdollisten tuottojen saavuttamiseksi. Tämä vapauttaa sinut aktiivisesta sijoituspäätösten tekemisestä.

Helppous ja saavutettavuus: Rahastoihin sijoittaminen on helppoa ja vaatii yleensä vain muutaman klikkauksen verkkopankissa tai sijoitussovelluksessa. Ne ovat myös saavutettavissa lähes jokaiselle sijoittajalle, koska niillä ei ole yleensä suuria vähimmäissijoitusvaatimuksia.

Tasapaino riskin ja tuoton välillä: Rahastojen salkut on suunniteltu siten, että ne tarjoavat sijoittajille tasapainoisen suhteen riskin ja tuoton välillä. Voit valita erilaisia rahastoja riippuen omasta riskinsietokyvystäsi ja sijoitustavoitteistasi.

Rahaston verotus ja rahaston kulut

Sijoitusrahastot eivät maksa veroa korkotuloistaan tai luovutusvoitoistaan. Rahasto-osuudenomistaja saa luovutusvoittoa tai -tappiota luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. 

Luovutusvoitoista maksetaan pääomatulovero jos vuosittainen luovutusvoitto on enemmän kuin 1000 euroa. Mikäli rahasto-osuuksista luovutaan tappiolla, voidaan tappiot myös vähentää pääomatuloista.

Rahastojen kuluissa taas suurimpana vertailukohteena on yleensä hallinnointipalkkio joka voi vaihdella merkittävästi rahastojen välillä. Hallinnointipalkkion lisäksi on muita kuluja, kuten hallinnollisia kustannuksia, transaktiokuluja ja muita hallinnon kuluja.

Sijoittajien on tärkeää ymmärtää nämä kulut sillä ne vaikuttavat sijoituksesi kokonaistuottoon ja kannattavuuteen ajan mittaan.

Mitä rahasto tuottaa?

Rahastot tarjoavat sijoittajilleen erilaisia tuottoja, jotka perustuvat rahaston sijoitusstrategiaan ja sijoituskohteisiin. Näitä tuottoja ovat:

Osinkotuotot: Osakkeisiin sijoittavat rahastot voivat tarjota osinkotuottoja. Osinko on osa yhtiön voitosta, joka jaetaan osakkeenomistajille säännöllisin väliajoin, yleensä neljännesvuosittain.

Korkotuotot: Korkorahastot sijoittavat joukkovelkakirjoihin ja tuottavat korkotuottoja korkojen muodossa. Korkotuotot voivat olla säännöllisiä ja vakaampia kuin osinkotuotot.

Pääomatulot: Rahastot voivat myydä sijoitusomaisuuttaan voitolla, mikä tuottaa pääomatuloja sijoittajille.

Arvonnousu: Rahasto-osuuksien arvo voi nousta ajan myötä, kun rahasto sijoittaa varojaan. Tätä arvonnousua kutsutaan pääoma-arvoksi. Kun sijoittaja myy rahasto-osuuksiaan korkeammalla hinnalla kuin mitä hän on ostanut ne, hän voi saada pääomatuloja myyntivoittojen muodossa.

Aktiiviset ja Passiiviset rahastot

Rahastoja on olemassa sekä aktiivisia että passiivisia. Aktiivinen rahasto on kansankielellä perinteinen rahasto. Aktiivisessa rahastossa toimii salkunhoitaja tai sijoitustiimi, joka oman näkemyksen tai strategian mukaan valitsee sijoituskohteita rahastoon.

Passiivinen rahasto taas seuraa indeksiä. Indeksillä takoitetaan arvopaperijoukon hintamuutosta. Indeksin voi muodostaa mistä tahansa arvopaperijoukosta, kun tiedetään arvopapereiden hinta sekä yksittäisen arvopaperin suhteellinen osuus indeksistä.

Kun aktiivisia ja passiivisia rahastoja vertaillaan, on aktiiviset rahastot kiinni pitkälti salkunhoitajan pätevyydestä ja heidän avullaan voidaan päästä suurempiin voittoihin – tai suurempiin tappioihin. 

Rahaston valinta: aktiivinen vai passiivinen?

Kun mietit haluatko sijoittaa aktiiviseen vai passiiviseen rahastoon kannattaa rahastoja ja niiden toimintaa vertailla tarkasti. Aktiivisesti hoidetut rahastot pyrkivät voittamaan markkinat ja tekevät aktiivisia sijoituspäätöksiä yrittäen valita parhaita mahdollisia sijoituskohteita. Tämä saattaa tuntua houkuttelevalta, mutta aktiivisten rahastojen hallinnointipalkkiot ovat yleensä korkeammat kuin passiivisten rahastojen.

Passiiviset rahastot pyrkivät sen sijaan seuraamaan tiettyä markkina- tai indeksi-indeksiä mahdollisimman tarkasti. Ne eivät tee aktiivisia sijoituspäätöksiä, mikä vähentää hallinnointipalkkioita ja muita kuluja. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat pitää sijoituskulut kurissa ja hyödyntää pitkän aikavälin markkinakehitystä.

Seuraavissa kappaleissa tutustutaan lähemmin erilaisiin aktiivisiin sekä passiivisiin rahastoihin.

ETF Rahasto

ETF eli Exchange Traded Fund (suomeksi pörssinoteerattu rahasto) on sijoitusrahastotyyppi, joka yhdistää perinteisten sijoitusrahastojen ja osakkeiden parhaat puolet. 

ETF-rahastot ovat sijoitusvälineitä, jotka seuraavat ja replikoivat indeksejä. ETF:llä käydään kauppaa samoin kuten osakkeilla ja niiden arvo päivittyy reaaliaikaisesti pörssin ollessa auki. Suurena etuna ETF-rahastoissa onkin juuri tämä suuri läpinäkyvyys.

ETF:n etuna on myös helppo ja nopea osto- sekä myyntiprosessi pörssissä. Koska ETF-rahastos sijoittavat lukuisiin kohteisiin, on hajautus helppoa.

ETF:ään on myös edullista sijoittaa koska se on matalakuluista verrattuina muihin rahastoihin, mutta poikkeuksiakin löytyy. Hallinnointipalkkioiden lisäksi myös kaupankäyntikulut veloitetaan eli todella aktiiviset ETF:t tuovat myös enemmän kuluja.

Indeksirahasto

Indeksirahaston sekä ETF Rahaston välinen kuilu on hyvin kapea. Indeksirahastot eroavat passiivisista ETF-rahastioista siten, että indeksirahastos eivät ole pörssinoteerattuja. Tämä tarkoittaa että indeksirahastoissa ei ole arvopapereita, joilla käydään kauppaa pörssissä.

Salkunhoitajan ostamat Indeksirahastot keskittyvät siis lähinnä indeksin seuraamiseen sekä päivitysajankohtana tapahtumaan rahastokaupankäyntiin. Indeksiä päivitetään esimerkiksi kaksi tai neljä kertaa vuodessa. Rahaston etuna onkin se, että se ei vaadi suurta aktiivisuutta sijoittajalta, joten myös kulut ovat matalammat.

Indeksirahaston miinuksena on taas se, että salkunhoitaja ei vaikuta sijoituspäätöksiin, joten sijoittajan tulee itse valita rahastot ja päivittää salkkuaan säännöllisesti. Myös voitot jäävät indeksirahastoissa aina hieman vertailuindeksiä alhaisemmiksi rahaston kuluvähennysten takia, kun taas aktiivisissa rahastoissa tavoitteena on saada indeksiä korkeampi tuotto.

Korkorahasto

Korkorahasto (tai joukkovelkakirjarahasto) on sijoitusrahasto, joka keskittyy pääasiassa joukkovelkakirjoihin sijoittamiseen. Joukkovelkakirjat ovat velkakirjalainoja, joita voivat liikkeeseen laskea esimerkiksi yritykset, valtiot tai muut lainanottajat.

Korkorahastossa salkunhoitaja valitsee sopivia arvopapereita salkkuun kuten joukkovelkakirjalainoja, valtionlainoja tai yrityslainoja. Korkorahastojen pääasiallinen tuotonlähde tulee näiden joukkovelkakirjojen korkotuotoista. Kun sijoitat korkorahastoon, saat osan näistä korkotuotoista osuutesi mukaan.

Korkorahastot pyrkivät hallitsemaan riskiä valitsemalla joukkovelkakirjoja, joilla on erilaisia riskiluokituksia ja maturiteetteja. Tämä auttaa tasapainottamaan tuoton ja riskin suhdetta ja onkin vähemmän riskitön sijoitus verrattuna esimerkiksi osakemarkkinoihin.

Korkorahastot tarjoavat sijoittajille siis mahdollisuuden saada säännöllisiä korkotuottoja ja samalla hajauttaa sijoituksiaan joukkovelkakirjoihin. Ne voivat olla houkuttelevia vaihtoehtoja sijoittajille, jotka etsivät vakaita sijoituksia ja haluavat välttää suurta osakeriskiä.

Svop Rahasto

SVOP eli Sijoitettu vapaa oma pääoma viittaa voittoihin tai tappioihin, jotka ovat kertyneet yrityksen sijoitusvarojen arvonmuutoksista, mutta jotka eivät ole vielä siirtyneet tilikauden tulokseen.

SVOP-rahasto on osa yrityksen omaa pääomaa ja se kertoo, kuinka paljon yritys on ansainnut sijoitusvaroillaan, mutta ei ole vielä jakanut näitä voittoja osakkeenomistajille osinkoina tai muilla tavoilla.

SVOP-rahasto voi olla tärkeä osa yrityksen pääoman rakennetta, ja se voi vaikuttaa osingonjakoon, osakeantipäätöksiin ja muihin sijoittajille suunnattuihin päätöksiin. Yritys voi päättää jakaa SVOP-rahaston varat osakkeenomistajilleen osinkoina tai käyttää niitä uusiin sijoituksiin tai velkojen maksuun.

Yhdistelmärahasto

Yhdistelmärahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa useisiin eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin ja käteiseen.

Yhdistelmärahastot pyrkivät tarjoamaan sijoittajille tasapainon riskin ja tuoton välillä monipuolisella salkulla erilaisia sijoituskohteita. Ne voivat olla houkuttelevia niille, jotka haluavat osallistua osakemarkkinoiden tuottoihin, mutta eivät halua altistua täyden osakepainon tuomiin suuriin vaihteluihin.

Yhdistelmärahastoja harkitsevat sijoittajat etsivät yleensä helppoa tapaa hajauttaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkiin ja haluavat, että ammattilaiset hoitavat salkun allokoimisen ja päätöksenteon. Yhdistelmärahastoja on erilaisia, ja niiden tuotto ja riskiprofiili voivat vaihdella suuresti, joten on suositeltavaa vertailla eri yhdistelmärahastoja löytääksesi sen, joka sopii parhaiten omiin sijoitustavoitteisiisi ja riskinsietokykyysi.

Mitkä ovat parhaat rahastot?

Rahastojen suorituskyky ja sopivuus riippuvat monista tekijöistä, mukaan lukien sijoitustavoitteesi, riskinsietokykysi, aikajänne ja henkilökohtainen taloudellinen tilanteesi. Siksi ei ole olemassa yhtä ”parasta” rahastoa, joka sopisi kaikille sijoittajille.

Määritä aluksi miksi sijoitat. Haluatko kasvattaa pitkän aikavälin varallisuutta, saada säännöllisiä tuloja, suojata pääomaasi vai jotain muuta? Sijoitustavoitteesi vaikuttavat siihen, millainen rahasto sopii sinulle parhaiten.

Arvioi sitten, kuinka paljon riskiä olet valmis ottamaan sijoituksissasi. Osakkeisiin sijoittavat rahastot voivat tarjota korkeampaa tuottoa, mutta ne voivat myös olla volatiilempia kuin korkorahastot tai muut vakaammat vaihtoehdot.

Mieti tämän jälkeen kuinka pitkään haluat sijoittaa. Pitkäaikaiset sijoittajat voivat harkita pitkäaikaista kasvua tavoittelevia rahastoja, kun taas lyhytaikaiset sijoittajat voivat etsiä lyhyemmän aikavälin tuottoja tarjoavia vaihtoehtoja.

Vertaile tämän jälkeen rahastoja. Tarkastele rahastojen hallinnointipalkkioita ja muita kuluja. Katso myös kuinka hyvin rahasto hajauttaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkiin ja markkinoille.

Vaikka menneet tuotot eivät takaa tulevia tuloksia, on silti suositeltavaa tarkastella rahastojen historiallista suorituskykyä saadaksesi käsityksen niiden aiemmista tuotoista ja volatiliteetista.

Miten aloittaa rahastosijoittaminen

Rahastosijoittaminen kannattaa aloittaa vinkeillä, joista edellisessä kappaleessa puhuttiin.

Kun olet valinnut sopivan rahaston tai rahastot, avaa tili rahastoyhtiössä tai välittäjällä ja sijoita valittuihin rahastoihin.

Tämän jälkeen seuraa salkkusi kehitystä ja tee tarvittaessa muutoksia sijoitussuunnitelmaasi. Muista myös tutustua rahastojen kuluihin ja verotuksiin miettiessäsi rahastojen vaihtoa.

Johtopäätös rahastoista

Rahastot tarjoavat sijoittajille monipuolisen ja kätevän tavan sijoittaa varojaan eri omaisuusluokkiin ja hyödyntää ammattilaisten hallinnoimaa salkunhoitoa. Ne voivat olla houkutteleva vaihtoehto sekä aloitteleville että kokeneille sijoittajille. 

Muista tehdä perusteellista tutkimusta ennen rahastoihin sijoittamisen aloitusta ja ymmärrä rahaston sijoitusstrategia, kulut ja verotus. Näin voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja luoda vahvemman sijoitussalkun, joka auttaa sinua saavuttamaan taloudelliset tavoitteesi.

Lue lisää aiheesta sijoittaminen:

Vertaislaina.

Joukkorahoitus.

Talletuskorko.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme