Sähkön hinta - Mitkä asiat siihen vaikuttavat?- Rahalaitos

Sähkön hinta

Sähkön hinta on viime vuosina ollut suosittu puheenaihe niin työpaikkojen kahvikoneella, illanistujaisissa kuin sanomalehdissäkin. Tämä on ymmärrettävää, sillä sähkö on taloudellinen tekijä, joka vaikuttaa suoraan ihmisten arkipäivään ja yritysten toimintaan.

Sähkön hinta on parin vuoden aikana vaihdellut todella suuresti erinäisistä syistä ja pörssisähkön hinnassa voi päivän aikana pahimmillaan olla satojen prosenttien vaihtelua.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin sähköä ja sen hintaa. Koska sähkön hintaan vaikuttavat useat tekijät, on sen hintakehitystä vaikea ennustaa. Kerromme tässä tekstissä kuitenkin, mistä sähkön hinta koostuu, miksi hinta muuttuu niin paljon ja mitä sinun tulisi ottaa huomioon kun mietit sähkönkulutustasi tai sähkösopimuksen uusimista.

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Moni saattaa miettiä mistä sähkön hinta muodostuu ja miksi se vaihtelee niin paljon. Sähkön hinta koostuu useista eri tekijöistä, ja siksi se voi vaihdella suuresti sekä alueittain että ajanjaksoittain. 

Kuluttajat näkevät sähkölaskussaan sähkön myyntihinnan sekä verot. Erikseen tuleva sähkön siirtolasku taas sisältää siirtohinnan sekä verot. Alle olemme listanneet yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen mistä sähkön kWh hinta muodostuu:

 

Kysyntä ja tarjonta: Sähkön hinta määräytyy pitkälti kysynnän ja tarjonnan perusteella. Huippukulutusaikoina, kuten kylminä talvi- tai kuumina kesäpäivinä, kysyntä voi nousta, mikä taas johtaa hintojen nousuun.

Tuotantokustannukset: Sähkön tuotanto vaatii energianlähteitä. Tuotantokustannukset riippuvat sähkön tuotantoon käytetystä energialähteestä ja siihen liittyvistä kustannuksista, kuten polttoaineiden hinnasta, laitteiden ylläpidosta ja rakennuskustannuksista.

Siirtokustannukset: Sähkön siirtokustannuksia aiheutuu sähköverkkojen rakentamisesta, ylläpidosta ja laajentamisesta. Nämä kustannukset liittyvät voimajohtojen, ala-asemien, muuntamoiden ja jakeluverkkojen ylläpitämiseen.

Sääolosuhteet: Sääolosuhteet voivat vaikuttaa suuresti sähkön hintaan erityisesti uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, tapauksissa. Sateinen tai tuulinen sää voi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa, mikä voi laskea hintaa.

Naapurimaiden sähkötilanne: Suomi ei ole vielä aivan omavarainen sähköntuotannossa vaikka tuotanto onkin lisääntynyt. Suomeen tuodaan sähköä aika ajoin myös naapurimaista. Ulkomailta tuotu sähkö korottaa sähkön kustannuksia. 

Toisinaan myös Suomesta viedään naapurimaihin sähköä kun kyseisten maiden sähkötuotanto sakkaa samaan aikaan kun Suomi tuottaa enemmän sähköä kuin mitä täällä kulutetaan. Vuonna 2023 Suomi oli ensimmäisen kerran sähkön nettoviejä sitten vuoden 2004.

Politiikka ja sääntely: Energiamarkkinoita säännellään usein poliittisilla päätöksillä, jotka voivat vaikuttaa hintaan. Esimerkiksi päästörajoitukset ja hiiliverot voivat nostaa polttoainetuotetuiden sähköratkaisujen hintaa ympäristöystävällisten energialähteiden suosimiseksi.

Geopoliittiset tekijät: Kansainväliset konfliktit ja poliittiset tapahtumat öljyntuottajamaissa voivat vaikuttaa sähkön hintaan maailmanlaajuisesti, kun vaikutukset kohdistuvat erityisesti fossiilisten polttoaineiden saatavuuteen ja hintaan.

Ota hintavaihtelut huomioon sähkösopimusta miettiessäsi

Suurten hintavaihteluiden takia on hyvä olla tarkkaavainen sähkösopimusten kanssa. Aikana, jolloin sähkönkulutus on suurta verrattuna tuotantoon, on yleistä että pörssisähkö, kuten myös määräaikaiset sopimushinnat ovat korkeita.

Kannattaa siis miettiä odottaako parempia aikoja ja tekee parin vuoden määräaikaisen sopimuksen kun hinnat ovat tulleet taas alaspäin. Esimerkiksi syyskuussa vuonna 2023 määräaikaisia sopimuksia sai jälleen alle 8 sentin kWh hintaan kun puoli vuotta aikaisemmin hinta oli tuplat tästä.

Miksi sähkön hinta nousee?

Sähkön hinnan kehitys on monen tekijän summa. Aikaisemmin artikkelissa mainittiin asioita, joista sähkön hinta koostuu ja jokainen listattu asia tuo sähkön hintaa joko ylös- tai alaspäin.

Yksi yleisimmistä syistä sähkön hinnan nousuun on kuitenkin kysynnän kasvu. Jos sähkön kysyntä alueella kasvaa merkittävästi, nousevat myös hinnat. Esimerkiksi äärimmäiset sääolosuhteet, kuten kuumat kesäpäivät tai kylmät talvet, voivat lisätä sähkön kysyntää, mikä nostaa hintoja.

Toinen merkittävä tekijä on tuotantokustannusten nousu. Sähkön tuotanto vaatii energiaresursseja sekä raaka-aineita, ja näiden hintojen nousu voi heijastua nopeasti sähkön hintaan. Energiantuotannon kustannusten kasvu voi johtua esimerkiksi polttoaineiden hintavaihteluista tai ydinvoimalaitosten kalliista ylläpidosta.

Mihin suuntaan sähkön hinta on menossa?

Sähkön hinnan ennustamiseen käytetään erilaisia menetelmiä ja malleja, jotka pyrkivät ottamaan huomioon markkinoiden monimutkaisuuden. Historialliset tiedot, kysyntä- ja tarjontamallit, sääennusteet, sähkön tuotantomuodot, markkinoiden analyysi ja koneoppiminen ovat joitakin työkaluja, joita käytetään ennustamisessa.

Täytyy kuitenkin muistaa, että sähkön hintaennustaminen ei ole täysin tarkka tiede. Markkinat voivat olla hyvin dynaamisia, ja monet odottamattomat tekijät voivat vaikuttaa hintoihin. Ennusteet perustuvat usein todennäköisyyksiin ja antavat arvion siitä, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa.

Koska sähkön hinnoittelua on kuluttajan lähes mahdoton ennustaa varmaksi on suositeltavaa vaikuttaa hintaan omilla teoillaan. Energiatehokkaampien teknologioiden ja laitteiden käyttöönotto on suositeltavaa kulutuksen pienentämiseksi sekä sähkösopimusten säännöllinen kilpailutus taas hintojen mahdollisimman alhaisena pitämiseksi.

Sähkön spot hinta

Sähkön spot-hinta, jota kutsutaan myös pörssisähkön hinnaksi, määräytyy sähkömarkkinoilla lyhyellä aikavälillä. Se on hinta, jolla sähköä ostetaan ja myydään reaaliaikaisesti, ja se voi vaihdella suuresti päivän eri aikoina. Kun Suomessa kysyntä ylittää tarjonnan, hinnat nousevat, ja päinvastoin.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi myös sää vaikuttaa siihen. Sateinen päivä voi lisätä sähkön hintaa, jos aurinkovoiman tuotanto on alhainen. Tuulisina päivinä taas tuuli- ja vesivoimalla tuotettu runsas sähkötarjonta voi tuoda hintoja alaspäin

Kannattaako spot sähkösopimus?

Nykypäivinä useat sähköyritykset tarjoavat kuluttajille spot-hintaan perustuvia sopimuksia. Hintaan lisätään yleensä spot-hinnan lisäksi myös yrityksen oma marginaali jokaista kilowattituntia kohden.

Koska kyseinen sopimusmalli perustuu tunneittain vaihtuvaan pörssihintaan, voi se tarjota mahdollisuuden säästää rahaa, jos sähköä käytetään eniten matalan hinnan aikoina. 

Toisaalta spot sähkösopimus voi myös aiheuttaa vaihtelua laskuissa, jos hinnat nousevat odottamattomasti. Mikäli olet halukas tarkkailemaan ja optimoimaan omaa sähkönkäyttöäsi, voi spot sähkösopimus olla tällöin kannattava.

Sähkön kiinteä hinta

Toisin kuin spot-hinnoittelussa, kiinteä sähkön hinta tarkoittaa, että kuluttaja maksaa sähköstä aina saman. Yleensä kiinteästi hinnoiteltujen sopimuksien määräaikaisuus on 1-2 vuotta. Kyseinen sopimushinta pysyy ennallaan koko sopimuskauden ajan, eikä se vaihtele sähkönkulutuksen tai markkinoiden hintavaihteluiden perusteella.

Kiinteä sähkön hinta tarjoaa ennakoitavuutta sähkölaskuun, koska kuluttaja tietää etukäteen, kuinka paljon sähköstä tulee maksaa joka kuukausi tai vuosi. Vaikka kiinteä sähkön hinta voi olla korkeampi kuin markkinahinta tietyllä ajanjaksolla, tarjoaa kiinteä hinta turvallisuutta ja vakautta sähkön hinnan suhteen, erityisesti silloin, kun sähkön markkinahintavaihtelut ovat suuria.

Sähkön siirto hinta

Sähkön siirrolla viitataan prosessiin, jossa sähköenergiaa siirretään sähköverkon kautta tuotantolaitoksista sähkönkuluttajille. Sähkön siirtohinnat muodostuvat kiinteästä perusmaksusta, kulutusmaksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Sähkön siirtomaksuilla yhtiöt kattavat sähköverkon rakentamista ja jatkuvaa ylläpitoa sekä sähkön kulutuksen mittausta.

Jakeluverkkoyhtiöiden sähkön siirtohintaan vaikuttavat sähköverkon rakenne ja sijainti sekä asiakasmäärä. Esimerkiksi maalla sijaitseva sähköverkko kerryttää enemmän johtokilometrejä asiakasta kohden kuin kaupungissa. Tämä lisää siirtohintaa.

Sähkön siirtohinnan perusmaksu määrittyy siis sen mukaan, missä asuu. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa ja hintojen kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Sähkönsiirto kotiin maksaa aina siis saman verran, riippumatta siitä, miltä sähköyhtiöltä sähkön on ostanut.

Sähkön hinta päivän aikana

Sähkön hinnan kehitys päivän aikana voi muuttua todella paljon ja jos käytössäsi on spot-hinnoiteltu sähkösopimus, on sinun kannattava seurata sitä, milloin sähkön hinta halvimmillaan. 

Yleisin tilanne, jolloin sähkön hinta on halvimmillaan, on yöaika ja viikonloput. Useimmissa sähkömarkkinoissa sähkön kysyntä on alhaisimmillaan näinä aikoina, koska monet teollisuus- ja yritystoiminnat ovat vähemmän aktiivisia näinä aikoina. 

Jos olet joustava sähkönkuluttaja, voit saada edullisempaa sähköä käyttämällä sitä näinä aikoina. Suositeltavaa on esimerkiksi ladata sähkökäyttöisiä laitteita tällöin tai ajastaa esimerkiksi astianpesukone yöksi päälle.

Negatiivinen sähkön hinta

Mikäli olet tarkkaillut pörssisähkön hintaa, olet saattanut huomata sähkön kWh hinnan olevan välillä miinusmerkillä alkavaa. Negatiivinen sähkön hinta tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön hinta sähkömarkkinoilla laskee alle nollan. Tällöin sähkön tuottaja joutuu siis maksamaan sähkön syöttämisestä verkkoon.

Yleisin syy negatiivisiin hintoihin on, että sähköntuotanto ylittää voimakkaasti sähkön kysynnän tietyllä alueella. Tällöin hinta painuu negatiiviseksi jos tuotantoa ei voi tai kannata sulkea lyhyeksi aikaa.

Kuluttajille negatiivinen sähkön hinta voi olla tilapäinen mahdollisuus saada sähköä erittäin alhaisella hinnalla tai jopa ilmaiseksi tietyin ehdoin. Yleensä negatiiviset hinnat eivät kuitenkaan kestä pitkään, koska poikkeukselliset markkinaolosuhteet korjataan nopeasti.

Sähkön hinta omakotitalossa

Monet kuluttajista miettivät, mihin kaikkeen omakotitalossa kuluu sähköä? Miksi sähkölaskut ovat omassa talossa niin korkeat verrattuna rivi- tai kerrostaloon? 

Jokaisen talon sähkönkulutus asumismuodosta riippumatta voi vaihdella merkittävästi riippuen useista tekijöistä, kuten talon koosta, lämmitysjärjestelmästä, asukasmäärästä, sähkölaitteista ja asumistottumuksista.

Syitä tähän voi olla useita. Omakotitaloissa lämmitysjärjestelmät vaativat usein enemmän sähköä verrattuna kerros- tai rivitaloihin, joissa on pienemmät pinta-alat sekä lämmitys keskitettyä.

Suuremman pinta-alan myötä omakotitalossa tarvitaan myös enemmän valaistusta pimeinä aikoina sekä ilmanvaihtoa ja ilmastointijärjestelmiä, jotka kuluttavat sähköä erityisesti kesäisin.

Omakotitalon pihassa on usein pihavalaistus, puutarhakoneita ja automaattisia kastelujärjestelmiä, jotka lisäävät sähkönkulutusta. Tämän lisäksi mahdolliset oma autotalli, sähköauton latausjärjestelmä ja lämmitetyt varastot lisäävät myös sähkönkulutusta. 

Käytännössä ero sähkönkulutuksessa riippuu kuitenkin monista tekijöistä, ja yksittäisten talojen kulutus voi vaihdella suuresti. Sähkönkulutusta voi seurata ja hallita käyttämällä energiatehokkaita laitteita, parantamalla eristystä ja lämmitysjärjestelmiä, ja hyödyntämällä aurinkoenergiaa tai muita uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi energiankulutusta voi pienentää pienentämällä tarpeetonta valaistusta ja sammuttamalla laitteita tarpeettoman käytön aikana.

Yhteenveto sähkön hinnasta ja sen kehityksestä

Sähkön hinta on monimutkainen aihe, joka vaikuttaa suoraan ihmisten talouteen ja yritysten toimintaan. Hinnan kehitys ja muutokset koostuvat useista tekijöistä ja voivat olla haasteellisesti ennustettavissa. Kuluttajat ja yritykset voivat kuitenkin tehdä tietoisia päätöksiä sähkön käytössä, ja hallita energiakustannuksiaan.

Muistakaa että sähkön hinta vaihtelee alueittain ja ajanjaksoittain. Hyödyntäkää kilpailutusta ja valitkaa sähköntoimittajanne huolellisesti optimoidakseen sähkön hankinnan. Lisäksi uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus voivat auttaa alentamaan sähkön kokonaiskustannuksia.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleja:

50 säästövinkkiä.

Asunnon myynti.

Käytetyn tavaran myynti.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme