Palvelusopimus

Rahalaitos.fi (Sambla Group Oy, 2521965-8) tarjoaa lainavertailua sekä alla yksilöityjä vakuutus- ja luottokorttituotteisiin liittyviä palveluja kuluttajille ja yrityksille.

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rahalaitos.fi palvelun (”Rahalaitos”) ja laina/luotto-, vakuutus- tai muuhun rahoitusalaan liittyvän tuotteen -hakemuksen tekevän asiakkaan (”Asiakas”) välisessä palvelusopimus-suhteessa.

2. Palvelun kuvaus

Palvelulla (”Palvelu”) tarkoitetaan Rahalaitoksen tarjoamien erilaisten rahoitus- tai muiden alojen kilpailutus- ja vertailupalvelua. Tällä hetkellä palvelua tarjotaan lainojen, luotto- ja maksuaikakorttien sekä vakuutusten vertailuun, välitykseen ja/tai kilpailutukseen.

Tämä palvelusopimus astuu voimaan, kun Asiakas tekee Palvelua koskevan hakemuksen ja samalla asiakas rekisteröityy Rahalaitoksen asiakkaaksi.

  1. Asiakkaan tehdessä Palvelua koskevan hakemuksen Rahalaitos välittää hakemuksen yksilöityjen tietojen perusteella (esim. haettu lainamäärä ja laina-aika) Rahalaitoksen arvion mukaan soveltuville Rahalaitoksen yhteistyökumppaneille (esim. pankki, muu rahoituslaitos ja/tai vakuutusyhtiö). Yhteistyökumppaneita voi olla yksi tai useampi. Haettu lainan määrä ja laina-aika voi poiketa hakemuksen halutusta lainan määrästä tai laina-ajasta. Rahalaitos pyrkii hakemaan hakijalle lainan, joka on lähellä hakijan haluamaa lainaa kuitenkin niin, että hakija saisi lainatarjouksia.

    Rahalaitoksen kumppaneina toimivat yritykset käyvät ilmi verkkosivuiltamme https://www2.rahalaitos.fi

Rahalaitos pyrkii toimittamaan Palvelun viipymättä. Asiakas kuitenkin hyväksyy sen, että Palvelun perusteena olevat luotto- yms. päätökset eivät ole Rahalaitoksen tekemiä eikä Rahalaitos siksi voi sitoutua Palvelun käsittely- ja toimitusaikoihin. Tavanomaisesti Palvelua koskevat tarjoukset välitetään Asiakkaalle saman tai seuraavan pankkipäivän aikana.

Asiakkaalle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä oma asiakastili (Oma Rahalaitos), johon kirjautumalla Asiakas saa mahdolliset tarjoukset vertailtavakseen. Mikäli Palvelun toimittaminen sitä edellyttää, yhteydenpidossa voidaan käyttää myös Asiakkaan ilmoittamia yhteydenpitokanavia (puhelin, sähköposti).

Tämä sopimus ei velvoita asiakasta hyväksymään Rahalaitoksen kumppanin tarjoamaa rahoitusta tai muuta tuotetta. Palvelun tarkoituksena on tarjota Asiakkaalle useita vaihtoehtoja ja siten antaa Asiakkaalle Rahalaitoksen välittämistä vaihtoehdoista mahdollisuuden valita tai olla valitsematta rahoitustarjous tai muu Asiakkaan tarpeisiin sopiva tuote.

3. Tietojen kerääminen, käsittely, säilyttäminen ja markkinointi

Palvelun tuottaminen ja asiakkuuden ylläpitäminen edellyttää Asiakasta koskevien tietojen keräämistä, käsittelemistä ja säilyttämistä. Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan tietoja analysoidaan myös Palvelun kehittämiseksi, markkinointiin ja väärinkäytösten estämiseksi.

Rahalaitos saa asiakasta koskevia tietoja Asiakkaan hakemuksesta (asiakkaan antamat tiedot) sekä ulkopuolisista rekistereistä (esimerkiksi luottotiedot). Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas hyväksyy sen, että hakemuksessa yksilöidyt henkilötiedot, Asiakkaan IP-osoite sekä Palvelun toteuttamisen kannalta olennaiset luottotiedot selvitetään Rahalaitoksen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakastiedot rekisteröidään ja välitetään Palvelun edellyttämällä tavalla eteenpäin kyseistä Palvelua tarjoavalle Rahalaitoksen yhteistyökumppanille.

Rahalaitos ja sen yhteistyökumppanit noudattavat tietojen käsittelyssä ja tietoturvassa kulloisenkin lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia ja standardeja. Tarkempia tietoja Rahalaitoksen tietosuojakäytännöistä https://www2.rahalaitos.fi/tietosuojaseloste

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä Asiakkaan henkilötietoja Rahalaitos käsittelee. Asiakkaalla on oikeus saada (i) tietojaan koskeva rekisteriote, (ii) pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjausta, (iii) pyytää henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Rahalaitos käsittelee selvitys- tai poistopyynnön, jonka jälkeen selvitys annetaan, tiedot poistetaan tai Rahalaitos ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Asiakas hyväksyy, että Rahalaitoksella on aina oikeus ja velvollisuus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, jotka

  • perustuvat Asiakkaan asiakkuuteen; ja
  • Rahalaitoksen tulee säilyttää omien velvoitteidensa ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (esimerkiksi viranomaisten tietopyynnöt; kirjanpitolainsäädäntö) edellyttämällä tavalla.

Rahalaitoksella on oikeus markkinoida palveluitaan Asiakkaalle, mikäli Asiakas ei tätä erikseen kiellä tai pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Asiakas voi koska tahansa ottaa yhteyttä Rahalaitoksen asiakaspalveluun info@rahalaitos.fi ja pyytää suoramarkkinoinnin estämistä.

4. Perusteet kuluttajien hakemusten toimittamisesta Rahalaitoksen yhteistyökumppaneille ja mitä tietoja kuluttajanäistä perusteista saa

Rahalaitos luotonvälittäjänä toimittaa kuluttajien hakemuksia uusista luottotarjouksista sen omille yhteistyökumppaneilleen. Rahalaitoksen yhteistyökumppanit tarjoavat kuluttajaluottoja ja mahdollisesti muita luottopalveluita, joista voi olla hyötyä kuluttajille. Yhteistyökumppanit ovat erikoistuneet luottojen myöntämiseen ja/tai muihin luottopalveluihin, joihin kuluttajalla on tarvetta. Rahalaitos toimittaa kuluttajien luottohakemuksia sen omille yhteistyökumppaneille, jotka ovat asiantuntijoita kuluttajaluottojen myöntämisessä.

Kuluttajan luottohakemuksesta voidaan välittää Rahalaitoksen yhteistyökumppaneille erilaisia hakemuksessa ilmoitettuja tietoja, jotka ovat tai voivat olla tarpeen luoton arvioinnissa ja myöntämisessä. Nämä tiedot voivat sisältää esimerkiksi kuluttajan henkilötiedot kuten nimi, osoite, syntymäaika ja henkilötunnus, tulo- ja työhistoriatiedot, asumistiedot, luottotiedot sekä tietoja hakemuksen kohteena olevasta luotosta kuten lainan määrä, lainan tarkoitus, laina-aika, takaisinmaksusuunnitelma ja korkotaso.

Rahalaitoksen yhteistyökumppanit voivat käyttää hakemuksessa annettuja ja sen kautta saatuja tietoja ainoastaan luoton tai luottojen arvioinnissa sekä luoton myöntämisessä, eivätkä ne saa käyttää hakemuksessa mainittuja tietoja muuhun tarkoitukseen ilman kuluttajan suostumusta.

Kuluttajalla itsellään on myös oikeus tietää, mitä tietoja hänen luottohakemuksestaan on välitetty yhteistyökumppaneille. Annamme kuluttajalle nämä tiedot niitä pyydettäessä

5. Valtuutus

Palvelun toteuttaminen edellyttää asiakasta koskevien tietojen vaihtoa Rahalaitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. Tällä sopimuksella Asiakas valtuuttaa Rahalaitoksen pyytämään ja vastaanottamaan Asiakkaan hakemukseen tai hakemuksen johdosta hyväksyttyyn lopputuotteeseen liittyviä tietoja yhteistyökumppaneiltaan. Tämä on tarpeen Rahalaitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden sopimussuhteissa sekä mahdollisissa hakemuksiin liittyvissä selvitys- ja täydennystarpeissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Rahalaitoksella on oikeus välittää asiakkaan hakemus yhdelle tai useammalle Rahalaitoksen yhteistyökumppanille. Rahalaitoksella ei ole velvollisuutta välittää asiakkaan tietoja eteenpäin Rahalaitos.fi –palvelun yhteistyöpankeille, luotonmyöntäjille, vakuutusyhtiöille ja/tai muille Rahalaitoksen yhteistyökumppaneille, eikä Rahalaitoksella ole velvollisuutta selittää päätöstään tai yhteistyöpankin ja/tai muun tahon luottopäätöksen tai muun päätöksen perusteita.

6. Kuluttaja-arvostelut

Rahalaitos on varmistanut, että verkkosivuilla esillä olevat arvostelut ovat peräisin kuluttajilta, jotka ovat käyttäneet yrityksen palvelua tai palveluita palautteen keräämistä edeltävän vuoden aikana. Kuluttaja-arvostelut on annettu riippumattomasti ja ne on julkaistu siinä muodossa kuin ne on kerätty.

Vain Rahalaitoksen palveluita käyttäneet henkilöt voivat saada sähköpostitse lähetetyn palaute- tai arviointilomakkeen tai muun vastaavan kyselyn, jonka vastaussisältöä voidaan käyttää Rahalaitosta koskevissa kuluttaja-arvosteluissa ja niiden julkaisemisessa. Lomake tai kysely lähetetään asiakkaalle palvelun käyttämisen jälkeen. Rahalaitos voi päättää itsenäisesti, kenelle se lähettää mahdolliset lomakkeet ja kyselyt. Rahalaitos voi myös itsenäisesti päättää vastauksena saadun kuluttaja-arvostelun julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä.

7. Hinnat

Rahalaitoksen tuottama Palvelu on Asiakkaalle maksutonta.

8. Palvelun keskeyttäminen ja vastuunrajoitus

Rahalaitoksella on oikeus keskeyttää Palvelu, jos

  • keskeyttäminen on tarpeen Palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi tai muun syyn johdosta. Rahalaitos pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen;
  • Rahalaitoksella on perusteltu syy epäillä Asiakkaan antamia tietoja virheellisiksi;
  • Palvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Rahalaitos ei vastaa välillisistä vahingoista tai vahingoista, joka johtuu Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai Asiakkaan Oma Rahalaitos -palvelun väärinkäytöstä. Asiakas vastaa Oma Rahalaitos -palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisesta säilyttämisestä.

Asiakas hyväksyy, että Palveluun liittyviä tietoja voidaan käsitellä Asiakkaan ilmoittamien yhteydenpitokanavien (puhelin, sähköposti) kautta. Asiakas vastaa omien laitteidensa tietoturvasta ja asianmukaisesta käsittelystä itse.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Rahalaitos ei ole asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän (pankki, muu rahoituslaitos tai vakuutusyhtiö) välisen sopimuksen osapuoli eikä tämä sopimus velvoita asiakasta luotto- tai vakuutussopimuksen hyväksymiseen. Rahalaitos ei osallistu Asiakkaalle välitettävien luotto- tai vakuutussopimustarjousten laadintaan eikä vastaa niiden sisällöstä. Mikäli asiakas hyväksyy luotto- tai vakuutustarjouksen, luotto-/vakuutussopimuksen ehdot määräytyvät asiakkaan ja ko. palveluntarjoajan välillä erikseen. Rahalaitos ei vastaa mistään Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen velvoitteista tai vahingosta.

9. Evästeet ja verkkoanalytiikka

Rahalaitos käyttää verkkosivustollaan erilaisia analytiikkaratkaisuja, joiden avulla seurataan sivuston ja palveluiden käyttöä. Analysoinnin ja evästeiden tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaisempi palveluiden tarjoaminen sekä sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisätietoa Rahalaitoksen evästekäytännöstä https://www2.rahalaitos.fi/tietoja-evasteista

10. Sopimuksen irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä sähköpostitse Rahalaitokselle (yhteystiedot alla). Selvyyden vuoksi Rahalaitos korostaa, että tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen voimassaoloon eikä sellaisten edellä käsiteltyjen tietojen poistamiseen, joiden säilyttämiseen Rahalaitoksella on jo toteutettujen toimien johdosta oikeus tai velvollisuus.

11. Sopimusehtojen päivittäminen

Rahalaitos varaa oikeuden Palvelusopimuksen muuttamiseen milloin tahansa tätä sivua päivittämällä. Ilmoitamme olennaisista muutoksista verkkosivuillamme tai sähköpostiviestillä.

Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä sähköpostitse Rahalaitokselle (yhteystiedot alla). Selvyyden vuoksi Rahalaitos korostaa, että tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen voimassaoloon eikä sellaisten edellä käsiteltyjen tietojen poistamiseen, joiden säilyttämiseen Rahalaitoksella on jo toteutettujen toimien johdosta oikeus tai velvollisuus.

12. Yhteystiedot

Rahalaitos.fi
info@rahalaitos.fi
puhelin 09 2311 3670
(ma-pe 9.00-16.00)